Aktuellt

Dagsfärsk information från styrelsen och mellan medlemmar finns i den slutna facebookgruppen "Svansjökläppens Samfällighetsförening".

2021-04-03 påskafton kl 09.00 genomfördes årsmötet digitalt via Google Meet.

2020-09-05 årsmötet som pga pandemin inte kunde genomföras som vanligt på påskafton, avhölls denna gång istället utomhus på parkeringen.

2019-04-20 kl 08.00. Årsmöte i Hamras värmestuga.

2018-12-22 Kommunen övertar fr o m 2019-01-01 hanteringen av renhållning/avfallshantering från den tidigare entreprenören. Föreningen sköter även i fortsättningen debitering och alla kontakter avseende föreningens sophantering.

2018-10-28 Nyheter finns numera även på Facebook i den slutna gruppen "Svansjökläppens Samfällighetsförening".

2018-03-21 Fastigheten 15:15 har i början på året fått nya ägare, Magnus Bergström och Carina Bergström, tidigare kända i föreningen.
Den 15/3 mailades kallelse till årsstämma 2018 till alla medlemmar.

2018-01-03 De nya ägarna till fastigheten 15:18, Fjällnäsvägen 11, Karin Munkhammar och Stefan Nilsson hälsas välkomna i föreningen. Tillträdesdag: 2017-12-27.

2017-12-16 Den 14/12 stängde kommunen åter av vattnet beroende på att det under natten varit förbrukning vilket tydde på en mindre läcka, som inte upptäckts tidigare. Felsökning startade omgående av de fastighetsägare som turligt nog var på plats. Läckan lokaliserades till en avstängningsventil av typen "stop-och-läns", som inte var helt öppen eller helt stängd, varvid vatten läckte ut i marken. Vattnet kunde under dagen åter släppas på i hela området. Samtliga fastighetsägare är informerade via e-post.

2017-12-10 Den 7/12 kontaktades vi av Härjedalens Kommun, som meddelade att de noterat extrem vattenförbrukning och därför stängt av tillförseln till vårt område. En vattenläcka har alltså uppstått någonstans inom området. Några fastighetsägare var på plats och kunde avgränsa läckaget till någonstans ovanför tryckstegringsanläggningen i mitten av området. Den 8/12 kunde därför vattnet åter släppas på till alla fastigheter nedanför tryckstegringsanläggningen. Felsökning har fortsatt under helgen främst runt de övre fastigheterna. Slutligen upptäcktes dock läckan vid en av fastigheterna utmed Nedre Hamraleden. Med hjälp av info från den aktuella fastighetsägaren kunde den läckande ledningen stängas av och vattnet kunde åter släppas på till hela området. Samtliga fastighetsägare har löpande informerats via e-post.

2017-11-21 Styrelsen har avtalat med Snömakarn AB om snöröjning av parkeringsytan vid garagelängorna. Avtalet gäller för säsongen 2017-2018 med möjlighet till förlängning.

2017-11-15 I slutet av augusti stannade den stora avloppspumpen som betjänar de flesta av föreningens fastigheter. Vi hade en likadan pump i reserv, som genom styrelsens försorg snabbt installerades. Den havererade pumpen går tyvärr inte att reparera eftersom det inte längre går att få tag i reservdelar.
Olle Åhs har under september meddelat att avtalet om snöröjning inte längre kan förlängas, varför en snabb upphandling av ny entreprenör för snöröjning för kommande vinter gjorts.

2017-04-15 Årsmöte avhölls i Hamras värmestuga ovanför restaurang Krogen. Protokoll kommer att finnas i föreningens Dropbox inom 14 dagar.
En fastighetsägare har rapporterat lågt vattentryck/flöde. Den troliga orsaken, ett mindre läckage i tryckstegringsanläggningen, är åtgärdat.

2017-02-11 I augusti 2016 fick styrelsen meddelande om att en avloppspump som betjänar 5 fastigheter i västra delen av vårt område hade stannat. Styrelsen hade ingen kännedom om pumpens existens eftersom den inte finns upptagen på aktuell karta över avloppsanläggningen. En av de berörda fastighetsägarna hävdar att föreningen ansvarar för pumpen. Eftersom hösten var i antågande och ansvarsfrågan var oklar, beslutade styrelsen att se till att pumpen åtgärdades. Med anledning av den uppkomna kostnaden har 2017-01-24 information och faktura på extra utdebitering har skickats till alla medlemmar.

2017-02-11 De nya ägarna till fastigheten 15:57, Övre Hamraleden 9, Lena Lagestam Strutzenblad och Patrik Strutzenblad, hälsas välkomna i föreningen. Tillträdesdag 2016-11-01.

2016-05-27 Årsmötesprotokollet (ute för justering) finns nu i vår Dropbox.

2016-03-26 Årsmöte avhölls i Hamras värmestuga vid dalstationen.

2015-12-22 Den nya ägaren till 15:23, Svansjökläppsvägen 12, Karl Björnström hälsas välkommen i föreningen. Tillträdesdag: 20151216.

2015-10-29 Nya ägarna till 15:34, Svansjökläppsvägen 11-13, Mathias Gustafsson och Bo Gustafsson hälsas välkomna i föreningen.
Fastigheten Svansjökläppsvägen 12, 15:23 är till salu. Info finns på websidan: lofnet.se

2015-05-24 Protokollet från årsmötet finns tillgängligt i vår Dropbox.

2015-04-05 Årsmöte avhölls i Hamras "nya" värmestuga vid dalstationen.

2014-12-18 Fr o m 2015-01-01 har vi gemensam sophantering som administreras av föreningen. Det innebär att kommunen nu kommer att fakturera avgifter för sophämtning till föreningens kassör, som sedan fakturerar ut avgifterna till respektive medlemsfastighet. Sopcontainern blir kvar som tidigare och kommer att tömmas endast efter våra behov, ca 15-20 ggr/år istället för tidigare 41 ggr/år!

2014-11-19 Fakturor är utsända avseende kostnad för den nu avslutade lantmäteriförrättningen gällande våra gemensamhetsanläggningar; Görnområde/Sophantering, Vägar, Vatten och Avlopp.

2014-09-30 Äntligen bygger Telia ut mobilt bredband hos oss! De planerar att leverera 4G från masten ovanför vårt område from december 2014.

2014-08-31 3 (tre) tappra medlemmar ställde upp på arbetsdagen den 30/8. Sly röjdes utefter vägen mellan garagen och bron. Det magra deltagandet kan delvis bero på att info om arbetshelgen kom ut så sent. Styrelsen beklagar detta.

2014-08-19 Protokollet från årsstämman 2014 finns att läsa via den Dropbox-länk alla medlemmar fått. Info om arbetshelgen 30-31/8 kommer inom några dagar.

2014-05-27 Protokollet från årsstämman 2014 är tyvärr försenat. Beräknas vara justerat inom kort. Publiceras via den länk som tidigare meddelats till alla medlemmar.

2014-04-06 Kallelse till årsstämma har skickats ut via e-post till alla registrerade fastighetsägare. Stämman hålls påskdagens morgon kl 08.00 i Hamras toppstuga. Bland övriga frågor på stämman märks förslag till ändrad sophantering, vilket kan reducera kostnaden för sophämtning rejält genom att vi själva bestämmer hämtningsintervall.

2014-02-28 Reparationen av de stormskadade garagen är klar. Delar av det avblåsta taket ligger kvar under snön och kommer att tas bort när snön smält bort.

2014-01-17 Reparation av den stormskadade garagelängan är påbörjad och beräknas vara klar i mitten av februari. Berörda försäkringsbolag hanterar reparationen av hela längan via en byggfirma de brukar anlita.

2013-12-13 Stormen Ivar drog under lucianatten fram över vårt område och blåste av taket på den södra garagelängan (nr 18-30). Hamra mätte max 28 m/s vid dalstationen.
Styrelsen försöker upphandla gemensam reparation så snart som möjligt. Löpande information ges via email till berörda garageägare. Varje garageägare får stå för en andel av reparationskostnaden, som kan täckas av respektive garageägares försäkring.

2013-08-01 Arbetshelgen 17-18/8 är inställd, då inga gemensamma arbeten behöver utföras på gemensamhetsanläggningarna.

2013-03-31 Årsmöte avhölls i Hamras toppstuga. Trots tidig morgon och övergång till sommartid deltog 22 personer representerande 20 av samfällighetens fastigheter. Förutom sedvanliga årsmötespunkter så bokades årets arbetshelg till den 17-18/8, diskuterades bl a möjligheterna till lägre taxa för sophantering samt förberedelser för att kunna bygga flera garage (där Alexander Eriksson tagit fram lite underlag).

2013-03-20 Fn har vi problem med administrationen av denna webplats. Bl a kan vi inte publicera de aktuella årsmötesdokumenten.

2013-03-16 Kallelse till årsmöte har distribuerats. Årsmötet hålls i Hamras toppstuga påskdagen den 31/3 2013 kl 0800.

2012-10-10 Vi har fått bekräftat att Härjeåns Kraft/Bredband nu har förberett för bredbandsanslutning via fiber vid två anslutningspunkter inom vårt område. Det betyder att den som vill ansluta sin fastighet till fibernätet, endast behöver gräva ner fiberkabel från fastigheten till någon av dessa anslutningspunkter. Om flera vill ansluta sig eller förbereda för anslutning bör vi samordna nergrävning av rör för detta. Kontakta styrelsen om du har planer på att ansluta din fastighet.

2012-08-11--12 Årets planerade arbetshelg lockade nio garageägare som målade båda garagelängorna. Stort tack till er som ställde upp!

2012-07-20 Årsmötesprotokollet skickat på cirkulation via snigelposten för justering och underskrifter. Det finns även här under rubriken "Årsmötesdokument".

2012-04-20 Årsmötesprotokollet skrivet och mailat till sekreteraren för vidare hantering.

2012-04-10 Årsmöte avhölls traditionsenligt påskdagens morgon kl 08:00 i Hamras toppstuga. 15 fastigheter var representerade. Bland övriga frågor beslutades att årets arbetshelg infaller 11-12/8 varvid i målning av garagen står på programmet.

2012-03-21 Kallelse till årsmötet 2012 är utskickad. Dokument finns under rubriken "Årsmötesdokument" och "Verksamhetsberättelser" i menyn till vänster (syns endast efter inloggning).

2012-03-07 Boka in årsmötet påskdagen den 8/4 2012 i Hamras toppstuga! Kallelse kommer.

2012-01-19 Obs nyheter 2012 om grovsophantering och regler för lågt nyttjande. Se länk till Härjedalens kommun under "Renhållning, sopor"

2011-09-24 Protokoll från årsmötet har distribuerats till medlemmarna. Det finns även att läsa här, under rubriken "Årsmötesdokument".

2011-09-06 Arbetshelgen den 13-14 augusti bjöd på bra väder och innebar slyröjning utmed Övre Hamraleden samt förberedelse inför isolering av golvet i pumphuset. Preliminärt bestämdes att garagen ska målas nästa sensommar. Beslut tas på årsmötet 2012. Det finns även funderingar på att rensa diken utmed delar av Svansjökläppsvägen.

2011-07-26 Sekreteraren har den 7/7 via e-post meddelat att på årsmötet beslutades om arbetshelg den 13-14 augusti samt att fakturor förhoppningsvis kommer att distribueras under juli månad.

2011-04-23 Årsmöte avhölls traditionsenligt påskaftons morgon, p g a snöbrist dock inte i Hamras toppstuga utan hos Lindbergs, Svansjökläppsvägen 5.

2010-12-01 Den första medlemmen, Anne-Lie Stenberg, 15:35, har nu fått inloggningsuppgifter till webplatsen.

2010-12-01 Webplatsen svansjoklappen.se (version 1.0) tillgänglig för alla medlemmar via inloggning. Medlemmar med känd e-postadress är informerade.

2010-10-11 Årsmötesprotokollet 2010 distribuerat till medlemmarna.

2010-08-14 En gemensam arbetsdag genomfördes i strålande solsken.
Med gemensamma krafter röjde några medlemmar sly bakom garagen.
Dessutom mättes garagen upp för att ge underlag till kommunen för en ändring av byggnadsplanen för parkeringsområdet,
så att ytterligare några garage kan byggas.
Efter arbetet avnjöts grillat och öl i solen utanför Hultbergs stuga, Övre Hamraleden 11.