Gemensamhetsanläggningar

Föreningen förvaltar följande gemensamhetsanläggningar:

Grönområden/sophantering
Vägar
Vatten
Avlopp
Garage (inte en gemensamhetsanläggning i formell mening då varje garage är enskilt ägt)

Kostnader för förvaltning av gemensamhetsanläggningarna debiteras respektive fastighetsägare en gång per år enligt taxa som beslutas på årsmötet.

Avgifterna för Grönområden och Vägar baseras på andelstal i respektive gemensamhetsanläggning. Fastighet som har tillgång till/utnyttjar en gemensamhetsanläggning har normalt andelstal 1 i denna anläggning. Andelstalen är beslutade av Lantmäterimyndigheten.

Avgifterna för vatten och avlopp baseras på ett poängsystem som Härjedalens Kommun ansvarar för.

Avgifterna för garage baseras på gemensamma kostnader för underhåll samt individuell elförbrukning enligt separat elmätare för varje garage.